Apoptosis Assays

Human Apoptosis Array C1
AAH-APO-1-2
$345.00
Human Apoptosis Signaling Array C1
AAH-APOSIG-1-2
$386.00
Human Apoptosis Array G1
AAH-APO-G1-4
$519.00
Annexin V-Biotin Apoptosis Kit
68BT-AnnV-S25
$130.00
+
Annexin V-Biotin Apoptosis Kit
68BT-AnnV-S400
$790.00
+
Annexin V-Biotin Apoptosis Kit
68BT-AnnV-S100
$360.00
+
Annexin V-Cy3 Apoptosis Kit
68C3-AnnV-S400
$790.00
+
Annexin V-Cy3 Apoptosis Kit
68C3-AnnV-S100
$360.00
+
Annexin V-Cy3 Apoptosis Kit
68C3-AnnV-S25
$130.00
+
Annexin V-Cy3 Apoptosis Kit Plus
68C3-AnnVP-S25
$140.00
+
Annexin V-Cy3 Apoptosis Kit Plus
68C3-AnnVP-S100
$360.00
+
Annexin V-Cy3 Apoptosis Kit Plus
68C3-AnnVP-S400
$760.00
+
Annexin V-Cy5 Apoptosis Kit
68C5-AnnV-S25
$130.00
+
Annexin V-Cy5 Apoptosis Kit
68C5-AnnV-S400
$790.00
+
Annexin V-Cy5 Apoptosis Kit
68C5-AnnV-S100
$360.00
+
Annexin V-EGFP Apoptosis Kit
68EG-AnnV-S400
$790.00
+
Annexin V-EGFP Apoptosis Kit
68EG-AnnV-S100
$360.00
+
Annexin V-EGFP Apoptosis Kit
68EG-AnnV-S25
$130.00
+
Annexin V-FITC Apoptosis Kit
68FT-AnnV-S25
$130.00
+
Annexin V-FITC Apoptosis Kit
68FT-AnnV-S100
$360.00
+
Annexin V-FITC Apoptosis Kit
68FT-AnnV-S400
$790.00
+
Annexin V-FITC Apoptosis Kit Plus
68FT-AnnVP-S400
$760.00
+
Annexin V-FITC Apoptosis Kit Plus
68FT-AnnVP-S25
$140.00
+
Annexin V-FITC Apoptosis Kit Plus
68FT-AnnVP-S100
$360.00
+
$790.00
+
$130.00
+
$360.00
+
Annexin V-PE Apoptosis Kit Plus
68PE-AnnVP-S400
$760.00
+
Annexin V-PE Apoptosis Kit Plus
68PE-AnnVP-S100
$360.00
+
Annexin V-PE Apoptosis Kit Plus
68PE-AnnVP-S25
$140.00
+
$860.00
+
$170.00
+
$360.00
+
$560.00
+
ApoBrdU Red DNA Fragmentation Kit
68FR-DNAR-S60
$560.00
+
$560.00
+
$560.00
+
$340.00
+
$130.00
+
Apoptotic Cell Isolation Kit
68SO-Apo-S30
$340.00
+